TS.BS.Hoàng Anh Tiến

Hội Tim mạch học Việt Nam - Đơn vị chính
Trường Đại học Y Dược Huế
Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế