Phạm Trường Sơn

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Đơn vị chính