Nguyễn Hoa Hồng

Bệnh viện Tim Hà Nội - Đơn vị chính