Hoàng Trung Kiên

Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E - Đơn vị chính