DD.Nguyễn Quang Kha

Viện tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính