DD.Quách Văn An

Viện tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính