DD.Nguyễn Kim Ngân

Viện tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai - Đơn vị chính