PGS.TS.Hồ Huỳnh Quang Trí

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh - Đơn vị chính