GS.TS.Huỳnh Văn Minh

Hội Tim mạch học Việt Nam
Trường Đại học Y Dược Huế
Bệnh Viện Trung ương Huế - Đơn vị chính
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế