PGS.TS.Phạm Nguyên Sơn

Hội Tim mạch học Việt Nam - Đơn vị chính
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108