Trần Thị Linh Tú

Bệnh viện Tim Hà Nội - Đơn vị chính