TS.BS.Nguyễn Quốc Thái

Hội Tim mạch học Việt Nam - Đơn vị chính
Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai